Newchillguide.com เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นที่พัก, คาเฟ่, ร้านอาหาร และกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ที่จะมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า/ใช้บริการจากร้านค้าหรือสถานที่นั้นๆ รวมทั้งเป็นเวทีสาธารณะที่เปิดให้ผู้ใช้บริการซึ่งได้ใช้สินค้า/ซื้อบริการจากร้านค้าหรือสถานที่นั้นได้ร่วมให้ข้อมูล รูปภาพ หรือแสดงความคิดเห็นของตนต่อร้านค้า/สถานที่นั้นๆ หลังจากได้ไปซื้อสินค้า/ใช้บริการแล้ว

Newchillguide.com ขอให้ผู้ใช้บริการอ่านข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนเข้าใช้งาน หากผู้ใช้บริการได้เข้าใช้งานและดูข้อมูลในเว็บไซด์นี้ Newchillguide.com จะถือว่ายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการและมีผลผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลงที่กำหนดไว้นี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่ Newchillguide.com กำหนดขึ้นนี้ ให้มีผลใช้บังคับทุกกรณีไม่ว่า Newchillguide.com จะแสดงผ่านเว็บไซต์ มือถือ หรืออุปกรณ์ใดๆ ก็ตาม

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการได้ให้หรือผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ของบริษัททั้งหมดนั้น ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของ Newchillguide.com ซึ่ง Newchillguide.com จะให้ความคุ้มครองความลับดังกล่าวอย่างดีที่สุด ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) หรือสูญหาย อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น Newchillguide.com ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด

Newchillguide.com ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการ ทราบว่า ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ความลับทางการค้า วิธีการนำเสนอ และส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมด ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ (ยกเว้นโฆษณา-ข่าว) เป็นงานอันได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมายและเป็นลิขสิทธิ์ของ Newchillguide.com แต่เพียงผู้เดียว หากบุคคลใดทำการ ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้หรือให้เช่าหรือกระทำการใดๆในลักษณะเป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์โดยมิชอบ จากลิขสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Newchillguide.com ไม่ว่ากรณีใดๆ www.newchillguide.com จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวทันที

กรณีที่ต้องการเชื่อมโยงข้อมูลที่อยู่บน Newchillguide.com ไปยังเว็บไซต์อื่น ต้องได้รับการอนุญาตจาก Newchillguide.com เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

ความไม่เป็นตัวแทนข้อมูลข่าวสาร (Disclaimer Policy)

การนำเสนอข้อมูล รูปภาพ บทความ ความเห็นหรือข้อความอื่นใดทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นเพียงการให้บริการนำเสนอ ข้อมูล เพื่อช่วยให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการ หรือช่วยประชาสัมพันธ์ร้านค้า รวมทั้งเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นส่วนตัวหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกันเท่านั้น จึงเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนและผู้ประกอบการที่ลงโฆษณาเท่านั้น ดังนั้น Newchillguide.com จึงไม่สามารถรับรองความถูกต้องของบรรดาข้อมูล รูปภาพ บทความ ความเห็นหรือข้อความอื่นใด ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ และ Newchillguide.com ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยหรือร่วมรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ไม่รับผิดชอบความถูกต้องของข้อมูลจากทุกแหล่งที่อ้างถึงซึ่งอาจ มีการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซด์อื่น การนำเสนอข้อมูลดังกล่าวหากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลภายนอก จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิ ความรับผิด และ/หรือ ภาระผูกพันทางกฎหมายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นระหว่าง Newchillguide.com เจ้าของข้อมูลข่าวสาร ผู้ใช้บริการ สมาชิกของเว็บไซต์และบุคคลภายนอก

Newchillguide.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยุติการให้บริการได้ทุกเมื่อ ทั้งถาวรหรือชั่วคราว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลบนเว็บไซด์ เป็นการแสดงข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น มิได้เป็นการให้คำแนะนำ การวินิจฉัย การให้คำปรึกษาแต่อย่างใด ผู้ใช้บริการต้องพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและยอมรับความเสี่ยงของการใช้ข้อมูลบนเว็บไซด์เอง หากผู้ใช้บริการพบข้อผิดพลาดใดๆบนเว็บไซด์ สามารถติดต่อกลับยัง www.newchillguide.com เพื่อแก้ไขได้

การแสดงความคิดเห็น ต่อร้านค้า สถานที่ ดีลหรือโปรโมชั่น หรือบทความที่ปรากฏในเว็บไซต์

www.newchillguide.com ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะลบเนื้อหาหรือความคิดเห็นของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้าหากเนื้อหาหรือความคิดเห็นนั้นๆมีเจตนาหรือมีข้อสงสัยว่ามีลักษณะดังนี้:-

  • ข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคาม ว่ากล่าวให้ร้าย ซึ่งเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ แก่ร้านค้า สถานที่หรือ ผู้ใช้บริการท่านอื่น
  • การนำเสนอ เผยแพร่ ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการนำเสนอที่ส่อไปในทางลามก อนาจารหรือขัดต่อกฎหมายใดๆ
  • ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าที่ผิด กฎหมายของประเทศไทยหรือนานาประเทศ รวมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของ www.newchillguide.comหรือบุคคลที่สาม

ข้อห้ามและบทลงโทษ

ห้ามเผยแพร่หรืออัพโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีไวรัส ไฟล์ที่ส่งผลให้เกิดการทำงานที่ไม่ปกติ หรือ ซอฟท์แวร์ หรือโปรแกรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานของเว็บไซต์ และ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบเครือข่ายของบุคคลที่สาม

หากผู้ใช้บริการเว็บไซต์ได้กระทำการใดๆ ข้างต้นและก่อให้เกิดผลเสียหายต่อเว็บไซต์ Newchillguide.com จะเรียกเก็บค่าเสียหายนั้นทั้งหมดจากผู้ใช้บริการที่ละเมิดข้อห้ามดังกล่าว

การชดเชยค่าเสียหาย

ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบการรักษาความลับของรหัสผ่านและบัญชีของตน รวมถึงการใช้งานภายใต้รหัสผ่านหรือบัญชีของผู้ใช้บริการของตนด้วย ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการหรือการ กระทำอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้บริการอันเนื่องมาจากการละเลยไม่ใส่ใจหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย และผู้ใช้บริการจะไม่ทำให้ Newchillguide.com (หรือพนักงานของบริษัททุกคน ผู้บริหารของบริษัท ผู้ผลิตสินค้า บริษัทสาขา บริษัทร่วมทุนตลอดจนหุ้นส่วนทางกฎหมาย) ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้องค่าเสียหายรวมถึงค่าใช้จ่ายของทนายความที่เกิดขึ้นด้วย

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์

ผู้ใช้บริการได้ศึกษาทำความเข้าใจและยินดีจะปฏิบัติให้ เป็นไปตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 หรือ พรบ. หรือกฏหมายอื่นใดทั้งที่มีขึ้นในขณะนี้ หรือจะมีขึ้นในอนาคต อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้คอมพิวเตอร์”

เงื่อนไขอื่นๆ

Newchillguide.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ ข้อมูลใดๆ โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า